Duurzaamheid – Tuijps is trots op behaalde MVO certificaat

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Tuijps Groep
 
Tuijps Groep behaalt MVO certificaat niveau 4

Tuijps Groep behaalt Maatschappelijk ondernemen certificaat niveau 4

Wij zijn trots om te kunnen zeggen dat de Tuijps Groep als eerste tegelzetbedrijf in Nederland het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen certificaat (MVO) op niveau 4 heeft behaald. Onder de Tuijps Groep vallen de ondernemingen Tuijps Tegels Sanitair en Keukens, Tuijps Tegelprojecten en TotaalBouw Volendam.
 
Wat houdt Maatschappelijk verantwoord ondernemen in
Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat de Tuijps groep tijdens al haar activiteiten rekening houdt met de 3p’s binnen de maatschappij; People – Planet – Profit.
 

People:

Onder het onderdeel People vallen alle mensen die in aanraking komen met de organisatie. Tuijps is al sinds 1999 VCA* en ISO9001 gecertificeerd. Een VCA* certificaat is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten en heeft als doel onze medewerkers veiliger te laten werken en ongevallen te verminderen. Met het behalen van dit certificaat heeft de Tuijps groep aangetoond een Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beheersysteem te hebben en na te leven die voldoet aan de Europese Normen voor VCA*. Het ISO9001 certificaat is een certificaat dat aantoont de Tuijps groep voldoet aan de internationale norm voor het managen van de te leveren kwaliteit. Kort gezegd bewijst een ISO9001 certificaat dat de Tuijps groep zegt wat we doen, doen wat we zeggen en dit ook aantonen. Met het VCA* en ISO9001 certificaat zorgen we dus voor de veiligheid van onze werknemers en borgen van de kwaliteit en nazorg voor onze klanten.
 

Planet:

De ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Tuijps Groep reiken echter verder van de P van People. De P van Planet houdt in dat de Tuijps Groep verantwoording neemt voor de effecten die onze ondernemingen hebben op het milieu. Wij streven met de hele Tuijps groep gezamenlijk naar een schoner milieu. Hiervoor hebben wij in 2013 het ISO14001 certificaat behaald. Met dit certificaat tonen wij aan de we niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving voor het beheersen van de milieurisico’s maar ook dat we continue streven naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties. De combinatie van het VCA*, ISO9001 kwaliteitsmanagement en ISO14001 milieucertificaat is uniek in onze branche en hier zijn we bij de Tuijps Groep trots op.
 

Profit:

Toch wilden we bij de Tuijps Groep meer doen. De P van Profit staat voor het maken van winst om de continuïteit en ontwikkeling van de Tuijps Groep te garanderen. Hierbij is het uiteraard niet alleen belangrijk of er een plus of een min onder de streep staat. Innovatie, kwaliteit en reputatie zijn belangrijke factoren bij de P van Profit. Bij de Tuijps groep hebben we ons gericht op innovatie. Wij wilden voor de tegelbranche gereedschap ontwikkelen dat het mogelijk maakt om stofarm te werken. Hieruit is de “innovatieve Droomslijper “ ofwel de “stofarme haakse slijper” ontstaan waarmee stofoverlast voor onze klanten behoort tot het verleden en de tegelzetters werken in een gezondere omgeving. De Droomslijper is bekroont tot een Arbovriendelijk hulpmiddel door Stichting Arbouw.
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Niveau 4

Dit gaf ons de drive om nog een stap verder te gaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt beoordeeld met een MVO prestatieladder. Binnen de prestatieladder zijn er vijf niveaus: Opstap Niveau 1 , Opstap Niveau 2, Algemeen haalbaar voor de bedrijfstak Niveau 3, Specifiek Niveau 4 en Specifiek Niveau 5.
 
De MVO indicatoren worden dieper naarmate het niveau op de Prestatieladder toeneemt. Tuijps heeft dit jaar het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Niveau 4 behaald! Met het behalen van dit niveau tonen we aan de in samenspraak met onze ketenpartners MVO doelen hebben geformuleerd en nageleefd die branche overstijgend zijn.
 

Plannen en initiatieven

Met het MVO certificaat niveau 4 op zak is de Tuijps Groep niet van plan om achterover te gaan leunen. Niet alleen met het hergebruik van water maar ook op het gebied van groene stroom en zonne-energie valt er nog een hoop winst te behalen voor het milieu. Aan de betrokkenheid van onze medewerkers hechten wij veel waarde. Alleen met de hulp, passie en gedrevenheid van onze werknemers kunnen wij het hoogste niveau op de MVO prestatieladder behalen.
 

Meer informatie vindt u in ons MVO jaarverslag
 

Wil je meer lezen over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Tuijps Tegelprojecten klik dan hier. Heb je vragen of opmerkingen over onze MVO strategie? Mail ons via info@tuijps.nl
 

Tuijps Tegelprojecten

Tuijps Tegelprojecten (TTP), gevestigd te Volendam, is één van de grootste duurzame tegelzetbedrijven van Nederland en is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en marmer in zowel grote als kleinschalige projecten.
 

Tuijps als ketenpartner

Tuijps tegelprojecten heeft een unieke combinatie in huis waardoor wij de ideale ketenpartner voor u zijn. Wij werken graag mee aan nieuwe vormen van samenwerking binnen de bouw waarbij we hogere kwaliteit behalen tegen lagere kosten. Met Tuijps Tegelprojecten kunt u rekenen op:

• Een partner die Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt en dit als eerste tegelbedrijf binnen Nederland kan aantonen met het MVO certificaat niveau 4, duurzaamheid hoog in het het vaandel heeft.
• Een efficiënt ingericht bedrijfsproces en continue verbetering door inbreng en kennis van onze werknemers en jaarlijkse directiebeoordelingen (ISO9001 & ISO14001)
• Vermindering van faalkosten door een positieve bijdrage aan het bouwproces van onze tegelzetters en uitvoerders.
• Betrouwbaarheid in afspraken. Samen het traject en tijdpad plannen en aan de hand van het ontwerp de werkwijze, details en materialen bepalen.
• Tijdig leveren en flexibiliteit in levering. Door goede afspraken met onze leverancier kunnen wij onze goederen zo laat mogelijk maar toch op tijd leveren.
• Project opleveringen met hoogstaande kwaliteit. Betegelde ruimtes worden foutloos opgeleverd. Gemaakte fouten leren ons om continue te verbeteren om aan een hoge kwaliteit te voldoen.

Vooral in de afbouwfase is het voor u als aannemer belangrijk dat u samenwerkt met een betrouwbare partner. Tuijps Tegelprojecten heeft veel ervaring met grote en kleine projecten. Daarnaast beschikken we over een groot aantal tegelzetters in vaste loondienst waardoor wij over de benodigde flexibiliteit beschikken om planningsafspraken na te komen.
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tuijps Tegelprojecten heeft als eerste Tegelzetbedrijf het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) certificaat niveau 4 behaald. Met dit certificaat laten we zien dat we verantwoording nemen op het gebied van duurzaamheid People, Planet en Profit.

Maatschappelijk ondernemen wordt bekeken met behulp van de MVO
prestatieladder. In totaal zijn er vijf niveaus van ondernemen, naarmate het niveau hoger wordt worden de MVO indicatoren dieper. Met het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen certificaat niveau 4 tonen we aan dat we doelen hebben geformuleerd en nagestreefd in samenspraak met onze ketenpartners die branche overstijgend zijn. Met de gedrevenheid en passie van onze werknemers streven we naar het behalen van het hoogste niveau op het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prestatieladder. Onze strategie voor maatschappelijk ondernemen hebben we onderverdeeld in de 3P’s: People, Planet en Profit.
 

People:

Hieronder vallen alle mensen die met Tuijps Tegelzetbedrijf in aanraking komen, zowel intern als extern. We beginnen onze MVO strategie met onze interne mensen. We kunnen de dromen van onze klanten pas waarmaken wanneer onze eigen mensen veilig aan het werk kunnen. Wij zijn ervan overtuigd dat er door goede werkomstandigheden een beter eindresultaat geleverd wordt. Wij borgen deze goede werkomstandigheden voor onze werknemers met het VCA* certificaat. Sinds 24 februari 2000 zijn wij in het bezit van dit certificaat waarmee wij elke werkomgeving controleren met de Veiligheid, gezondheid en Milieu checklist voor aannemers. Naast interne mensen zijn de externe mensen die met Tuijps Tegelzetbedrijf in aanraking komen minimaal zo belangrijk, zij garanderen tenslotte de continuïteit van onze onderneming. Tuijps Tegelprojecten staat voor het leveren van kwaliteit. Wij waarborgen de kwaliteit die we leveren als sinds 17 januari 1997 met het ISO9001 certificaat. Kort gezegd houdt dit certificaat in dat we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en dit aantonen. Ons kwaliteit beheerssysteem hebben we vastgelegd in het handboek van Tuijps Tegelzetbedrijf. Hierin staat onder andere beschreven dat iedere functie minimaal 1 keer per jaar getoetst door onze eigen Kwaliteit, Arbo, en Milieucoördinator (KAM). Naar aanleiding van deze toets worden er verbetervoorstellen opgemaakt en voorgelegd aan de directie. Met dit jaarlijkse proces verbeteren we onze werkzaamheden continue en waarborgen we het vertrouwen bij zowel aannemers als consumenten van Tuijps tegelzetbedrijf.
 

Planet:

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaan wij net even een stapje verder. Tuijps voelt zich mede verantwoordelijk voor het milieu en doet er alles aan om het effect van onze activiteiten op het milieu zo klein mogelijk te houden. Met het VCA* certificaat worden er al een aantal milieupunten behandeld maar dit vinden wij niet genoeg. Tuijps heeft daarom besloten om zich in november 2013 te certificeren voor het milieu certificaat ISO14001.
 

Met dit certificaat hebben wij inzicht gekregen in de invloeden van al onze werkzaamheden op het milieu. Met deze inzichten kunnen wij gerichte maatregelen treffen die gunstig zijn voor het milieu.

Onze kwaliteit- en milieu en veiligheidspunten worden halfjaarlijks door onze eigen KAM-coördinator en directie geëvalueerd. Kwaliteits- en milieudoelstellingen ter continue verbetering zijn vaste onderwerpen. Maar ook de veiligheid van de werknemers, voldoen aan de wet- en regelgeving en het effect en doeltreffendheid van eerder genomen maatregelen zijn vaste onderwerpen. Elke drie jaar wordt ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem getoetst door een extern bureau en ons certificaat verlegd. Naast deze punten stimuleert Tuijps Tegelprojecten het gebruik van duurzame wandtegels en vloertegels en het gebruik van DUBO-keur materialen.
 

Profit:

Naast de P van People en P van Planet wilden we bij Tuijps nog één stap verder met de P van Profit. De P van Profit houdt in dat we Innoveren, kwaliteit leveren en een goede reputatie hebben. Zoals hierboven beschreven garanderen we kwaliteit en een goede reputatie met ons VCA* en ISO9001 certificaat. Ook op het punt innovatie heeft Tuijps niet stilgezeten. Wij vonden het belangrijk om voor onze branche gereedschap te ontwikkelen waarmee onze medewerkers stofarm kunnen werken. Uit dit project is de “Innovatieve Droomslijper” ontstaan, hiermee werken tegelzetters in een gezondere omgeving en behoort stofoverlast voor de klanten tot het verleden. De Droomslijper is door Stichting Arbouw bekroond tot Arbovriendelijk hulpmiddel.
 

Tuijps Tegelprojecten
Wij laten ons leiden door onze ambitie om toonaangevend te zijn in de tegelbranche. Met de certificaten ISO9001 kwaliteitszorg, ISO14004 milieuzorg, VCA* veiligheidszorg en de doelstelling om ons MVO beleid te laten toetsen zijn wij voorloper in de branche.

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook onze interne bedrijfsvoering te blijven verduurzamen en onze MVO initiatieven en resultaten naar buiten te communiceren.
 

FOCUS OP DUURZAAMHEID MAAKT DE TUIJPS GROEP KLAAR VOOR DE TOEKOMST.